Kur'an Forumu | Kur'an Arastirmalari Formu
30 May 2016, 10:40:59 AM *

:
 
      
: [1]   
   
: Melek kavramı  ( 13331 )
0 1
Eren Erdem
« : 04 February 2008, 03:48:44 PM »

Selamun Aleykum! Değerli Kardeşlerim!

Arap dil bilimi uzmanları, “ ملك melek” sözcüğünün kökeni ile ilgili olarak altı farklı tespitte bulunmuşlardır. Bu tespitlerin hepsinin burada aktarılması sayfalar dolusu açıklama gerektireceğinden, biz bunların en isabetlileri olarak gördüğümüz iki tanesini dikkate almış bulunuyoruz.

Konuyu ayrıntılı olarak incelemek isteyenler için ise şu kaynakları öneriyoruz: Kitab-ül Ayn, Tehzib, Camî, Keşşaf, Mecma`, Garaib, Lübâb, Rûh, El-Bahr-ül Muhît, Müfredat.

Birinci görüşe göre; “melâike” ve bunun tekili olan “melek” sözcükleri, “elçi göndermek” anlamına gelen “ؤلوك ulûk” kökünden türemiştir. Aslı “ مألك me`lek” olan sözcük, ism-i zaman, ism-i mekân ve mastardır. Dolayısıyla başındaki “ م m (mim)” ektir. Sonraları “ ا elif” ile “ ل lâm” harfleri yer değiştirmiş ve sözcük “ ملئك mel`ek” hâline getirilmiştir. Sözcük, “Allah`tan elçi” anlamında isim olarak kullanılmaya başlanınca da hemze terk veya tahfif yoluyla kaldırılmış ve “melek” şeklini almıştır.

İkinci görüşe göre; “kuvvet, yönetim gücü” anlamındaki “ ملك melk” kökünden türemiş olan sözcüğün başındaki “ م m (mim)” ek olmayıp, sözcüğün aslındandır. “Mülk, milk, malik ve melik” sözcükleri de bu kökten türemişler ve anlamlarını da bu kökten almışlardır.

Eski tefsirciler (!) genellikle birinci görüşü benimsemişlerdir. Bizim tespitlerimize göre ise sözcük her iki kökten de türemiş ve türediği kökün anlamına göre farklı manalarda kullanılmıştır. Yani “melâike” sözcüğü bazen birinci görüşteki anlamda, bazen de ikinci görüşteki anlamda kullanılmıştır. Sözcüğün Kur’an’da hangi anlamda kullanıldığı ise yer aldığı pasajın söz akışından ayırt edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sözlük anlamı olarak “Kuvvet, yönetim gücü, elçi, haber verici” demek olan “melek” sözcüğü terim olarak; Allah`ın bütün emirlerine uyan, O`na hiç isyan etmeyen varlıkları ifade eder.

Kur`an`dan öğrendiğimize göre, diri ve akıllı olan, her şekle girebilen, sürekli Allah`ı tesbih ve zikir eden meleklerde, insanların kötülükleri ile nefis, şehvet, yeme-içme ihtiyacı, cinsiyet gibi özellikler yoktur.

Tüm dinlerde var olan “melek” kavramı, bu tanımlamaya uygun olarak zihinlerde, masum (günahsız), kanatlı güzel bir çocuk görünümüyle tasavvur edilmiştir. Bu tasavvur, genel anlamda “melek” kavramının ifade etmekten uzaktır. Ama buna rağmen bu tasavvur literatüre genel anlamda “melek” sözcüğünün karşılığı olarak girmiş ve sonuçta her “melek” sözcüğü bu tasavvura göre anlaşılmış ve dinimizde bir çok yanlış inanış ve kabullere yol açmıştır. İşte bu sebeple, “melek” sözcüğünün Kur`an`daki kullanım şekillerini tahlil etmek mecburiyeti doğmuştur.


Bugün için, “cinn” kavramında incelediğimiz türden; “kapalı, yani beş duyu ile algılanması mümkün olmayan ama yararlı olan cisim, güç ve enerji” diye tanımlayabileceğimiz “melek”lerin hangi şeyden yaratıldığı Kur`an`da konu edilmemiştir. Fakat Kütüb-ü Sitte`den Sahih-i Müslim ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel`de yer alan bir rivayet, meleklerin “nur”dan yani “ışın”dan/ enerjiden yaratıldığını iddia etmektedir. Kur`an`da verilmeyen bir bilgi peygamberimize fatura edilmektedir.


Kur`an`da iki ayette tesniye (ikili) şeklinde, on iki ayette tekil olarak ve konu edildiği diğer ayetlerde de çoğul olarak “melâike” şeklinde geçen bu sözcük, tek bir varlığı ifade etmeyip değişik şeyler için kullanılmıştır. Açıkça belirtilmek suretiyle “Arş`ı taşıyan melekler”, “Arş`ın çevresinde bulunan melekler”, “Cebrail, Mikail” gibi büyük melekler, “ahiretteki cennet ve cehennem melekleri” Kur`an`da bu sözcük ile ifade edildikleri gibi, değişik zihinsel ve doğal güçler için de bu sözcük kullanılmıştır. Yani; akıl, hafıza, refleks, vicdan, dikkat, algılama, merak, tercih, korku, ümit, zekâ gibi zihinsel fonksiyonlar ile doğadaki iradesiz canlılar ve rüzgâr, yağmur, ısı gibi güçler de Kur`an`da bu sözcük kapsamında ifade edilmiştir.

“Melek” sözcüğünün, zihinsel ve doğal güçler için kullanıldığı ayetlerden çeşitli örnekler şunlardır:

Hafıza (bellek) için kullanıldığı ayetler: Zühruf; 80, İnfitar; 11, Tarık; 4, Kaf; 17, 18, Kehf; 49, Casiye; 28, 29, İsra; 13, 14.

Dikkat (koruyucu melek) için kullanıldığı ayetler: İnfitar; 10, Kaf; 17, 18, Ra`d; 11, En`âm; 61.

Maneviyat, itidal, cesaret ve romatizmal ağrılar için kullanıldığı ayetler: Âl-i Imran; 123-127, Enfal; 9-12, 50, Tevbe; 25, 26, Ahzab; 9, 26, 56.

Doğal afetlere yol açan rüzgâr, kasırga vs. için kullanıldığı ayetler: Kamer; 34, A`râf; 84, Hud; 82, Hicr; 8, 73, 74, Şuara; 173, Bakara; 210.

Yük taşıyan hayvanlar (sığır, katır, eşek …) için kullanıldığı ayetler: Bakara; 248.
Kaynak:İşte Kur'an (Hakkı Yılmaz)

Kusursuzluk sadece Allah'a mahsusdur.
Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
Sevgi,saygı ve muhabbetle.
Allah'a emanet olunz.

Melek - Hanifler.com - Forum
: [1]   
   
 
:  

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.